Blog Archives

Marketing Địa điểm

Marketing Dia diem

Marketing Địa điểm (Local Marketing) là gì ? Có thể bạn còn cảm thấy lạ lẫm với cụm từ này. Có thể hiểu đơn giản như sau: Marketing Địa điểm là phương pháp tạo gắn địa điểm kinh doanh, địa chỉ nhà hàng, cửa hàng, văn

Posted in Marketing Online Tagged with: , ,